RODO

Informacja RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych)

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), tzw. RODO. Jest to Rozporządzenie mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego informujemy, że realizacja usługi noclegowej świadczonej przez nas na Państwa rzecz wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych w niżej opisanym zakresie.
Kto jest administratorem danych osobowych Gości To Tutaj?
Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest firma To Tutaj Agnieszka Mielniczuk z siedzią w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej 28a.
Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim kontaktować?
Firma nie miała obowiązku wyznaczenia takiej osoby. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest Agnieszka Mielniczuk. Kontaktować można się telefonicznie (pod numerem +48 609 080 159), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: totutaj.szklarska@gmail.com) lub tradycyjnej (58-580 Szklarska Poręba, ul. Franciszkańska 28a).
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Gości To Tutaj?
Celem przetwarzania danych osobowych przez Firmę jest:
1. Realizacja usługi noclegowej – przedstawienie oferty noclegu, rezerwacja noclegu oraz rozliczenie noclegu.
2. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Firmę w związku z poniesioną przez Firmę szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Firmy.
3. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
4. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.
Ponadto, Firma przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring domu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie domu.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Firmę jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Firma informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Firma może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej oraz firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe pozyskane w związku ze świadczoną usługą noclegową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Firmy lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Jakie są prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Firmy. Ponadto, Firma udostępnia adres totutaj.szklarska@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193  Warszawa.
Czy Firma będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?
Nie, Firma nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu oraz zgoda na monitoring jest wymogiem wykonania usługi noclegowej. Brak podania danych osobowych lub brak zgody na monitoring uniemożliwi Firmie wykonanie usługi.